تاريخچه دانشكده
1398/2/18 چهارشنبه
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی در کنار دانشکده علوم پایه از  قدیمی ترین دانشکده های دانشگاه محسوب می شود. در سال 1386 بر اساس مصوبه جلسه نود و چهارم شورای دانشگاه مورخ 1386/11/28 برخی از گروه ها در قالب دانشکده های علوم اجتماعی و اقتصادی و دانشکده هنر و رسانه از دانشکده علوم انسانی جدا شده و گروه های این دانشکده مشتمل بر گروه الهیات، گروه فقه و حقوق، گروه روانشناسی و تعلیم و تربیت، گروه زبان و ادبیات فارسی و عربی و گروه های زبان های خارجی می شود. در سال 1390 و بر اساس مصوبه شورای رسمی دانشگاه و با جایگزینی بخش به جای دانشکده، «بخش ادبیات فارسی و زبان های خارجی» سامان یافت. در این زمان رشته های الهیات و حقوق از بخش ادبیات فارسی و زبان های خارجی جدا و مدتی بعد نیز رشته های روانشناسی، علوم تربیتی و تربیت بدنی در قالب بخش علوم تربیتی و تربیت بدنی از بخش ادبیات فارسی و زبان های خارجی جدا گردید. در حال حاضر گروه های زبان های خارجی شامل: زبان شناسی همگانی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات انگلیسی زیر مجموعه «بخش ادبیات فارسی و زبان های خارجی» است. (تاریخ نگارش اولیه 1387/11/6)
 
روسای دانشکده از آغاز تا کنون
جناب آقای دکتر سبحانی
جناب آقای دکتر بدری‌فر
جناب آقای دکتر ثابت سعیدی
جناب آقای دکتر میرعمادی
جناب آقای دکتر ارجمندی
جناب آقای دکتر فراهانی
جناب آقای دکتر زندی
جناب آقای دکتر علیپور
سرکار خانم دکتر کوپا
جناب آقای دکتر میرزایی
جناب آقای دکتر کریمی فیروزجایی
جناب آقای دکتر علی پدرام میرزایی
1398/2/18 چهارشنبه


فهرست نام استادان و دانشیاران بخش ادبیات و زبان های خارجی

 
 

فهرست نام «استادان» بخش ادبیات و زبان‌های خارجی

1

دکتر فاطمه کوپا

زبان و ادبیات فارسی

2

دکتر مصطفی گرجی

زبان و ادبیات فارسی

3

دکتر بهمن زندی

زبان‌شناسی

فهرست نام «دانشیاران» بخش ادبیات و زبان‌های خارجی

1

دکتر نرگس محمدی بدر

زبان و ادبیات فارسی

2

دکتر فرهاد درودگریان

زبان و ادبیات فارسی

3

دکتر حسن بساک

زبان و ادبیات فارسی

4

دکتر علی (پدرام) میرزایی

زبان و ادبیات فارسی

5

دکتر آسیه ذبیح‌نیا

زبان و ادبیات فارسی

6

دکتر حسین مسجدی

زبان و ادبیات فارسی

7

دکتر سید محمدباقر کمال‌الدینی

زبان و ادبیات فارسی

8

دکتر سجاد آیدانلو

زبان و ادبیات فارسی

9

دکتر علی زمانی علویجه

زبان و ادبیات فارسی

10

دکتر عباس جاهدجاه

زبان و ادبیات فارسی

11

دکتر یوسف عالی عباس‌آباد

زبان و ادبیات فارسی

12

دکتر مهدی خیراندیش

زبان و ادبیات فارسی

13

دکتر علی محمد پشت‌دار

زبان و ادبیات فارسی

14

دکتر پروین تاج‌بخش

زبان و ادبیات فارسی

15

دکتر لیلا امینی لاری

زبان و ادبیات فارسی

16

دکتر مجید سرحدی

زبان و ادبیات فارسی

17

دکتر بهناز پیامنی

زبان و ادبیات فارسی

18

دکتر محمدابراهیم ایرج‌پور

زبان و ادبیات فارسی

19

دکتر مریم اسعدی فیروزآبادی

زبان و ادبیات فارسی

20

دکتر حمید رضایی

زبان و ادبیات فارسی

21

دکتر علی محمد گیتی‌فروز

زبان و ادبیات فارسی

22

دکتر حسین یزدانی احمدآبادی

زبان و ادبیات فارسی

23

دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

زبان و ادبیات فارسی

24

دکتر سهیلا فرهنگی

زبان و ادبیات فارسی

25

دکتر زهرا نصر اصفهانی

زبان و ادبیات فارسی

26

دکتر فاطمه معین‌الدینی

زبان و ادبیات فارسی

27

دکتر مرتضی چرمگی عمرانی

زبان و ادبیات فارسی

29

دکتر بلقیس روشن

زبان‌شناسی

30

دکتر سید محمد حسینی معصوم

زبان‌شناسی

31

دکتر محمدرضا احمدخانی

زبان‌شناسی

32

دکتر مریم سادات غیاثیان

زبان‌شناسی

33

دکتر شیرین پورابراهیم

زبان‌شناسی

34

دکتر آرزو نجفیان

زبان‌شناسی

35

دکتر علی رضاقلی فامیان

زبان‌شناسی

36

دکتر الخاص ویسی

زبان‌شناسی

37

دکتر طیبه موسوی میانگاه

زبان‌شناسی

38

دکتر علی کریمی فیروزجایی

زبان‌شناسی

39

دکتر منوچهر جعفری گهر

زبان و ادبیات انگلیسی

40

دکتر فاطمه همتی

زبان و ادبیات انگلیسی

41

دکتر حسن سلیمانی صرمی

زبان و ادبیات انگلیسی

42

دکتر افسر روحی

زبان و ادبیات انگلیسی

43

دکتر فاروق نعمتی

زبان و ادبیات عرب